Berkoper Tijdlijn

Berkoper Tijdlijn

Bestaansrecht ‘Brocope’

3 augustus 1228

Bestaansrecht ‘Brocope’

Toenertijd nog “brocope’ genoemd. De bisschop van Utrecht schrijft de drie strategisch belangrijkste dorpen van Friesland aan om vrijwilligers te werven voor de strijd tegen de opstandige Drenten.

Brocope wordt ‘Oldenbrockop’

12 juli 1320

Brocope wordt ‘Oldenbrockop’ vanwege het onstaan van de jongere nederzettingen Ostbrockop en Westbrockop.

Overname door Bourgondiers

20 oktober 1523

de Bourgondiërs dwongen van het noorden (Bergum) uit de boeren in de Zuid-oosthoek dat ze trouw moesten zweren aan keizer Karel V. De vanuit Steenwijk oprukkende Geldersen dwongen op hun beurt de inwoners van Oldenbrockop dat ze de Hartog van

Onduidelijke aanval op Oldeberkoop

6 augustus 1585

Vanuit Steenwijk oprukkende Spaanse soldaten trokken via Oldeberkoop naar de nieuwe schans die tot Oudeschoot was aangelegd met de bedoeling deze te verwoesten. De soldaten zijn niet geslaagd in hun poging, wel ging tijdens de trektocht de kerktoren van Oldeberkoop

Het Twaalfjarig bestand is gesloten

7 december 1609

Het Twaalfjarig bestand is gesloten

Twaalfjarig bestand eindigd

31 december 1622

Twaalfjarig bestand eindigd. De Friese gedupteerden vrezen opnieuw gevaar uit het zuiden en besluiten een schans op te werpen ten zuiden van Oldeberkoop aan de Linde.

Oldeberkoop als welbehoud dorp met ‘Twee schoone jaermerckten’

2 februari 1664

Oldeberkoop wordt in de ‘Beschryvinge van Frieslandt’ geprezen als ‘’een welbehoud dorp met twee schoone jaermerckten.’’

Munsterse bezetting

22 september 1673

Munsterse bezetting

Troepen van 9000 man bezetten Oldeberkoop en de omliggende omgeving

Handboek ‘Friesland’

20 november 1840

Handboek ‘Friesland’

Leeuwarder historicus Wopke Eekhoff brengt een handboek voor reizigers uit, getiteld ‘’Friesland’’. Hij wijdde meer dan een volle bladzijde aan ‘’Het heerlijke dorp Oldeberkoop met deszelfs vorstelijk bosschen, schoone plantsoenen en zwaar geboomte.’’

Eerste verschijning van de naam ‘Vredewoud’

7 augustus 1849

Eerste verschijning van de naam ‘Vredewoud’, voor een aangelegd bos direct ten noorden van de Linde.

Overerving van hoeven

7 augustus 1860

Overerving van hoeven in Stellingwerf-Oosteinde van de familie Terwilscha naar de familie Willinge Prins.

Publicatie van ‘Friesland en de Friezen’

22 december 1877

Leeuwarder uitgever Hugo Suringar publiceert de gids ‘Friesland en de Friezen’. Hij beschrijft Oldeberkoop persoonlijk als ‘’een stil dorp met een buurt rondom de kerk, weliswaar met veel boschkultuur.’’ Dit verwijst tevens naar de jaarlijkse publieke houtverkopingen.

Realisatie bouw Villa Vredewoud

3 augustus 1899

Realisatie bouw Villa Vredewoud

Realisatie van de bouw van Villa Vredewoud

‘Oost-stellingwerf’ gepubliceerd

31 augustus 1903

Oostwoldiger courantier J.H. Popping publiceert een verzameling oudheidkundige aantekeningen in het boekje ‘Oost-stellingwerf’. Hij opent de paragraaf over Oldeberkoop als volgt: ‘’Dit dorp is sedert eeuwen bekend als een der schoonste uit den Zuid-Oosthoek van Friesland (….) Schoone bosschen en

Oprichting Groene Kruis

9 november 1906

Voorzitter Epke Willinge Prins  richt de vereniging ‘Groene Kruis Makkinga en omstreken’ op. De doelstelling van de vereniging is het verstrekken van verpleegartikelen.

Eerste kraamvrouw

3 mei 1909

Eerste kraamvrouw

Tijdens een vergadering in Vredewoud, het toenmalige huis van Epke Willinge Prins wordt besloten een kraamvrouw aan te stellen die ‘’bij ziekte en bevalling tot verpleging en hulp kan zijn’’.

Muziekalbum over Friesland van Jac. P. Thijsse

1 februari 1918

Muziekalbum over Friesland van Jac. P. Thijsse

Jac. P. Thijsse stelt het album ‘’Friesland’’ samen. Hij beschrijft het dorp als ‘’een mooi dorp met een oud rechthuis.’’

Verpleegartikelen worden opgeslagen in Vredewoud

17 augustus 1935

Verpleegartikelen van het Groene Kruis Makkinga en omstreken worden opgeslagen in Vredewoud.

Vredewoud als tehuis voor geestelijk gehandicapte kinderen

23 november 1963

Vredewoud als tehuis voor geestelijk gehandicapte kinderen

Villa Vredewoud wordt verbouwd tot tehuis voor geestelijk gehandicapte kinderen.

Een gevonden kanon

10 november 1979

Een kanon wordt gevonden in de schans van Oldeberkoop. Naar alle waarschijnlijkheid is deze in 1673 vernageld. In het zundgat was een spijker geslagen om het kanon onbruikbaar te maken.

Onthulling van het affuit

1 april 1981

Onthulling van het affuit

Onthulling van een affuit als historische herinnering aan een benarde tijd voor het dorp en de omgeving. De affuit is geplaatst in het centrum aan de weg Oldeberkoop-Noordwolde.